• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Cyrus II Wielki

29. Niedziela zwykła

22 października 2023 roku

Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły…

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień misyjny.

Cyrus II Wielki

29. Niedziela zwykła

22 października 2023 roku

Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły…

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień misyjny.

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami

Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, † niech Ofiara, którą składamy, * mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacje na niedziele zwykłe (nr 28-35)

[32] Dzieło stworzenia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie * z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, † niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rok A

Czytania Liturgii słowa, rok A

22.10.2023

Cyrus II Wielki

I czytanie * Iz 45, 1. 4-6

Król Cyrus narzędziem Boga

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie:

"Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego."

Psalm responsoryjny * Ps 96(95), 1. 3-5. 7-10

Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

Pan zaś stworzył niebiosa.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

II czytanie * 1 Tes 1, 1-5b

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję, w Panu naszym Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Aklamacja przed Ewangelią * Mt 12, 21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.

Tycjan, Grosz czynszowy

Ewangelia * Mt 22, 15-21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by pochwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?"

Denar

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową". Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga".

Komentarz liturgiczny

Komentarze

Rozmówcy Jezusa bez trudu znaleźli na monecie odcisk pieczęci i wizerunek Cezara.
Ale Pan Jezus nie zatrzymuje się jedynie na tym, co należy do Cezara: mówi, by oddać Bogu to, co należy do Boga – Boże podobieństwo "odciśnięte" w każdym ludzkim sercu. Oddać Bogu to, co należy do Boga, znaczy kochać tak, jak On nas umiłował.

Ks. Jan Konarski, "Oremus" 1999.

Denar (moneta podatkowa) – stanowi równowartość dziennej pracy robotnika (Mt 20,2.9-10.13). Tyle też wynosił w czasach Jezusa podatek na rzecz cesarza, zwany w literaturze "groszem czynszowym" (Mt 22,19-21; Mk 12,15; Łk 20,24).

Rok B

Czytania Liturgii słowa, rok B

17.10.2021

I czytanie * Iz 53, 10-11

Cena zbawienia.

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Psalm responsoryjny * Ps 33, 4-5. 18-20. 22

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

II czytanie * Hbr 4, 14-16

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa.

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

Aklamacja przed Ewangelią * Mk 10, 45

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Umycie nóg

Ewangelia * Mk 10, 35-45

Przełożeństwo jest służbą.

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Komentarz liturgiczny

Komentarze liturgiczne

Blisko Jezusa
Myślę, że apostołowie podejrzewali synów Zebedeusza o to, że chcieli zająć godniejsze stanowiska w królestwie Mesjasza.
Jezus tłumaczy im, że pierwszy jest ten w Jego królestwie, kto służy innym.
Nie karci jednak synów Zebedeusza za to, że chcą zasiąść po Jego prawej i lewej stronie. Odgaduje widocznie w ich pragnieniu tęsknotę za tym, żeby być blisko Niego.
Ile razy chcemy być blisko Jezusa.
Mówimy Mu nieraz: "Pragnę być z Tobą, nie oddala się ode mnie". Każde przyjęcie Komunii świętej to pragnienie bliskości z Nim.
Jezus jednak przypomina wszystkim, którzy tęskniąc za Nim, że bliski Mu jest ten, kto żyje duchem ofiary.
Ile razy chcemy być blisko Jezusa ale kiedym wymaga się od nas czegokolwiek, oddalamy się od Niego?
Można zarzucać Jakubowi i Janowi, że myśleli o dobrych posadach w królestwie Pana Jezusa.
Czy jednak nie wzrusza nas to, że chcieli być blisko Niego?

ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.139.

Rok C

Czytania Liturgii słowa, rok C

16.10.2022

I czytanie * Wj 17, 8-13

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku". Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami.

Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Psalm responsoryjny * Ps 121(120), 1-8

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie *
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem *
teraz i po wszystkie czasy.

II czytanie * 2 Tm 3, 14 – 4, 2

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Aklamacja przed Ewangelią * Hbr 4, 12

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Wdowa i niesprawiedliwy sedzia

Ewangelia * Łk 18, 1-8

Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: w pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie".

I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

Komentarz liturgiczny

Komentarze liturgiczne

Jeśli się modlisz, umiej czekać
Najczęściej modlimy się wtedy, kiedy modlitwa przynosi nam radość, spokój, albo kiedy chcemy cokolwiek wyprosić dla siebie.
Szybko zniechęcamy się, jeżeli jesteśmy nie wysłuchani. Tymczasem ten, który się modli, musi zaczekać.
Jak często to, o co prosimy, w przyszłości dojrzewa. Poza tym modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy kiedy wydaje się to beznadziejne.
Jezus wyraźnie mówi, że weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą są przy Nim.
Właśnie wtedy, kiedy mówi o cierpliwej, wytrwałej modlitwie, stawia pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.
Pragnie spotkać się z tymi, którzy się modlą, zwłaszcza jeżeli są powołani w szczególny sposób – do modlitwy.
Nie zapominajmy jednak słów Jezusa: "O cokolwiek prosić będziecie…" A więc mamy się modlić nawet o to najmniejsze.
W ten sposób okazujemy Bogu swoją ufność. Biegniemy do Niego jak dzieci do ojca.
Taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Kiedy powtarzamy „Zdrowaś Maryjo", to tak, jakbyśmy nieustannie trzymali się ręki Matki Boskiej, a kiedy wymawiamy imię Jezus – jakbyśmy wciąż pukali do drzwi Jego domu.

* * * * *

Zaczekaj
Kiedy się modlisz – musisz zaczekać
wszystko ma czas swój
wiedzą prorocy
trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać
niewysłuchane w przyszłości dojrzewa
to niespełnione dopiero się staje
Pan wie już wszystko nawet pośród nocy
dokąd się mrówki nadgorliwe spieszą
miłość uwierzy przyjaźń zrozumie
nie módl się skoro czekać nie umiesz

ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 209n.

Facebook