• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Życzliwość Pana Boga

18. Odkrywanie znaków życzliwości Boga

Bóg kocha człowieka, a Jego życzliwość…

 • wyraża się w stworzeniu świata (pięknego, dobrego, uporządkowanego) oraz człowieka, stworzonego na obraz Boży, wezwanego, by panował nad całym stworzeniem. Człowiek może poznać tę życzliwość przy pomocy rozumu, przyglądając się stworzeniu, ale najpełniejszy jej obraz daje Objawienie. (Zob. KKK 214, 50-53)
 • wyraża się we współdziałaniu z ludźmi, którzy go miłują, w ofiarowaniu swego Syna za zbawienie wszystkich ludzi, także grzeszników, w bezgranicznej miłości, jaką Bóg Ojciec okazał każdemu z nas w osobie swego ukochanego Syna. (Zob. Rz 8, 28-39)
 • przejawia się w miłości Boga względem każdego z nas: W tym przejawia się miłość Boga ku nam, że zestal Syna Swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1J 4,9-10). Miłość, jaką Bóg nam okazał, zobowiązuje nas, byśmy się wzajemnie miłowali okazując serdeczność i wszelką możliwą życzliwość. (Zob. 1J 4,7-18)
 • przekłada się na konkretne czyny. Dał temu wyraz Jezus Chrystus między innymi w spotkaniu z kobietą prowadzącą w mieście życie grzeszne oraz w usprawiedliwieniu dobrego łotra. (Zob. Łk 7,36-50; 23,39-43)

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 50-53 »

214 (…) We wszystkich swych dziełach Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją wiarygodność, stałość, wierność, prawdę.

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 302-324 »

321 Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu.

Zadanie domowe

Dlaczego chrześcijanie wierzą, że "Bóg jest miłością" (por. 1J 4,7-5,3)?
- studium porównawcze z innymi religiami.

Ku refleksji

Jaki jest Twój obraz Boga? Czy konfrontujesz go z Biblią

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.