• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Prefacje Mszy obrzędowych (nr 78 – 85)

Obrzędy Mszy św.

Prefacja na Msze Krzyżma

[78] Kapłaństwo Nowego Przymierza

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. * Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia * otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, * przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, * z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

1. prefacja na Mszę za nowożeńców

[79] Godność małżeństwa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości * i nierozerwalnym węzłem pokoju, * aby czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci. * Twoja bowiem opatrzność, Panie, i Twoja łaska w niewysłowiony sposób do tego prowadzi, * że ludzie zrodzeni dla wzbogacenia świata, * przez chrzest zostają odrodzeni i powiększają Twój Kościół, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

2. prefacja na Mszę za nowożeńców

[80] Małżeństwo obrazem Nowego Przymierza

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zawarłeś bowiem z Twoim ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa * w Nim otrzymał uczestnictwo w boskiej naturze * i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie. * Ty sprawiłeś, że związek małżeński mężczyzny i kobiety * stał się znakiem hojnej łaski Chrystusa * i jako sakrament wprowadza nas, ludzi, * w niewysłowione plany Twojej zbawczej miłości.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

3. prefacja na Mszę za nowożeńców

[81] Małżeństwo znakiem miłości Bożej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty zechciałeś obdarzyć człowieka, stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci, taką godnością, * że w małżeńskiej wspólnocie życia * utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. * Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka * i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami, * bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. * Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twego umiłowania, * uświęca wzajemną miłość ludzką, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Prefacja na śluby zakonne

[82] Życie zakonne naśladowaniem Chrystusa

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On się narodził z Matki Dziewicy, * ludzi czystego serca nazwał błogosławionymi, * a swoim życiem uczył osiągać szczyty czystości. * On zawsze pragnął pełnić Twoją wolę * i stawszy się dla nas posłusznym aż do śmierci, * oddał się Tobie w doskonałej ofierze. * On wezwał do gorliwej służby Twojemu majestatowi * tych, którzy ze względu na Ciebie wyrzekają się wszystkiego na ziemi, * i zapewnił ich, że znajdą skarby w niebie.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Prefacja na poświęcenie kościoła

[83] Misterium Świątyni Bożej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze Święty, * składali dziękczynienie.
Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, * aby wszędzie sławiono Twoje imię, * nie zabraniasz jednak poświęcać * miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. * Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy wzniesiony pracą ludzi. * Jest on znakiem prawdziwej świątyni * i obrazem niebieskiego Jeruzalem. * Ty bowiem ciało Twojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy * uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia Bóstwa. * Z Twojej woli Kościół święty jest jak miasto * zbudowane na fundamencie Apostołów, * a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. * Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni, * ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością, * w niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich * i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Prefacja na poświęcenie ołtarza

[84] Ołtarz to sam Chrystus

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On będąc prawdziwym Kapłanem i prawdziwym Darem ofiarnym, * nakazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, * którą sam Tobie złożył na ołtarzu krzyża. * Dlatego lud Twój zbudował ten ołtarz, * który Tobie, Panie, z radością poświęcamy. * Miejsce to jest naprawdę święte, * tutaj bowiem składamy sakramentalną Ofiarę Chrystusa, * tutaj oddajemy doskonałą chwałę Bogu * i tutaj się dokonuje nasze odkupienie. * Tutaj przygotowany jest stół Pański, * przy którym Twoje dzieci karmione Ciałem Chrystusa, * gromadzą się jako jeden święty Kościół. * Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha * ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, * przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając… Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Prefacja o jedności Kościoła

[85] Jedność Ciała Chrystusa, którym jest Kościół

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, * abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, * stali się członkami Jego Ciała. * Przez Niego udzieliłeś wszystkim narodom Twojego Ducha Świętego, * który działając przez rozmaite dary jest Sprawcą jedności. * Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, * napełnia cały Kościół i nim kieruje.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

św. Tomasz