• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Chrzcielnica

Katecheza chrzcielna

dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

Gotycko-renesansowa chrzcielnica z brązu z 1528 roku. Obecnie znajduje się w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie została przeniesiona z pierwszego kościoła parafialnego (p.w. Wszystkich Świętych) jaki znajdował się w latach 1227 – 1835 na Placu Wszystkich Świętych.

 

Czym jest sakrament?

Sakrament to widzialny i skuteczny znak łaski Bożej.

"Łaska Boża jest do zbawienie koniecznie potrzebna" — jedna z 6 podstawowych katechizmowych prawd wiary.

Łaska to pomoc Boga – szanująca wolność człowieka – w czynieniu dobra, tak by mógł on osiągnąć zbawienie.

Znaczenie łacińskiego słowa gratia: wdzięk, powab, przyjaźń, miłość, łaska, pomoc.

Siedem sakramentów Kościoła

I – Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji chrześcijańskiej)

1.    Chrzest
2.    Bierzmowanie
3.    Eucharystia

II – Sakramenty uzdrowienia

4.    Sakrament pokuty i pojednania
5.    Namaszczenie chorych

III – Sakramenty w służbie wspólnoty

6.    Święcenia
7.    Małżeństwo

Katechizm Kościoła Katolickiego  (KKK 1131)

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.
Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoce w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

Chrzest w Nowym Testamencie

Chrzest "Janowy" * Mk 1,4-8; por. Mt 3,1-11; Łk 3,16; J 1,25-27

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan (…) tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Ustanowienie sakramentu chrztu ("nakaz misyjny") * Mt 28,16-20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa * List św. Pawła do Rzymian (Rz 6,3-11)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Sakrament chrztu świętego

Znakiem jest obmycie wodą. Greckie słowo chrzcić (baptizein), użyte w Ewangelii, oznacza dosłownie obmywać wodą.

Ustanowiony został przez Chrystusa po zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem (Mt 28,19):

Skutki sakramentu

  1. Odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych;
  2. Łaska usynowienia, narodzenie do nowego życia, stajemy się dziećmi Bożymi;
  3. Włączenie do Kościoła

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1279)

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością.
Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Obrzęd chrztu dzieci

Obrzędy wstępne Mszy św.

Znak krzyża i pozdrowienie wiernych

Obrzęd przyjęcia dzieci

Prośba o chrzest, znak krzyża na czole dziecka

Liturgia Słowa Bożego

Czytania mszalne (jak w każdej Mszy św.)
Po Ewangelii oraz homilii – bez wyznania wiary – procesja do chrzcielnicy

Liturgia sakramentu chrztu

Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary

CHRZEST ŚWIĘTY

Obrzędy wyjaśniające (namaszczenie, biała szata, światło)

Liturgia eucharystyczna

Modlitwa eucharystyczna z modlitwą za nowo ochrzczonych

Komunia święta

Obrzędy zakończenia Mszy św.

Uroczyste błogosławieństwo dla nowo ochrzczonych dzieci, ich rodziców, chrzestnych oraz wszystkich zebranych.

 

Rodzice chrzestni (KPK, kanony 872-874)
Obrzędy chrztu świętego

Facebook

Sakrament